مردهایی که الله آنها را بوزینه کرد
یهودی های خوک و موش شده
وحی به محمد
نشانه پیامبری
مهر پیامبری
داستان پیامبری یک شتر ماده غول پیکر
قهرمانان غار
مردی که برای یکصد سال مرده بود
حضرت آدم قدش 30 متر بود
ورود سگ و گربه ممنوع است
شیطان شبها در سوراخ بینی افراد مردم لانه می کند
بازی شطرنج ممنوع است
افراد غیر مسلمان دارای هفت روده هستند
هنگام نماز خواندن به سمت بالا نگاه نکنید
بالهای مرموز مگس
فراموشکاری محمد
غروب خورشید
محمد بوسیله دیگران سحر و افسون می شد
موهای سر محمد شپش داشت
آشامیدن ادرار شتر
درختی که گریه سر داد
پنجه های زندگی بخش
غذایی که فریاد می زد
چکش الله
فرشته ای که 600 بال دارد
خطر خواب رفتن در بین برگزاری نماز
خوردن سیر و پیاز ممنوع
احساس دهان دره از دوزخ سرچشمه میگیرد
آتش دوزخ برای زنها
محمد از آمرزش خود اطمینان نداشت
محمد، پیامبر الله از چه چیزهایی می ترسید؟
درمان بخشی برگهای نخل
پوست بدن محمد چه رنگی داشت
ران پیامبر الله لخت بود
موهای سر محمد پیامبر الله، چه رنگی داشت؟
عروس کودک سال
پیامبر الله و حبشی ها
جبرییل فرشته، سینه محمد را پاره کرد

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2023 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.