قرارداد ننگین گلستان
قرارداد ایران و روس - عهدنامه ننگین گلستان ۱۸۱۳ میلادی - رونوشت کامل
قرارداد روس و انگلیس ۱۹۰۷
قرارداد ۱۹۱۹
قرارداد صلح پاریس
معاهده ی گندمک و خط دوراند
قرارداد ایران و انگلیس - عهدنامه مجمل ۱۸۰۹ میلادی
قرارداد ایران و انگلیس - عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ میلادی
قرارداد ایران و عثمانی - عهدنامه مودت ۱۱۴۶ میلادی
قرارداد ایران و فرانسه - عهدنامه فینکن اشتاین ۱۸۰۷ میلادی
قرارداد ایران و انگلیس - عهدنامه تهران ۱۸۱۴ میلادی
قرارداد ایران و انگلیس - ضمیمه عهدنامه تهران یا اجتجاج نامه ۱۸۱۴ میلادی
قرارداد ایران و عثمانی - عهدنامه اول ارزنه روم ۱۸۲۳ میلادی
قرارداد ایران و عثمانی - عهدنامه دوم ارزنه روم ۱۸۴۷ میلادی
قرارداد ایران و بلژیک - عهدنامه مودت و تجارت ۱۸۴۱ میلادی
قرارداد ایران و انگلیس - عهدنامه تجارتی ۱۸۴۱ میلادی
قرارداد ننگین ترکمانچای
قرارداد ایران و روس - عهدنامه سیاسی ترکمانچای ۱۸۲۸ میلادی
قرارداد ایران و روس - عهدنامه تخلیه سرحدات ترکمانچای ۱۸۲۸ میلادی
قرارداد ایران و روس - عهدنامه تجارتی ترکمانچای ۱۸۲۸ میلادی
قرارداد ایران و روس - عهدنامه تشریفاتی ترکمانچای ۱۸۲۸ میلادی
قرارداد ایران و روس - قرارنامه افلاس ۱۸۴۳ میلادی
قرارداد ایران و اسپانیا - عهدنامه مودت و تجارت ۱۸۴۲ میلادی
قرارداد ایران و انگلیس - عهدنامه منع خرید و فروش غلام و کنیز ۱۸۵۱ میلادی
قرارداد ایران و روس - عهدنامه مخفیه ۱۸۵۴ میلادی
قرارداد ایران و انگلیس - قرارنامه در باب هرات ۱۸۵۳ میلادی
قرار داد ننگين آرميتاژ سميت
قرارداد ایران و مسقط - عهدنامه مودت و تجارت ۱۸۵۶ میلادی
قرارداد ایران و افغان - عهدنامه مودت ۱۸۵۷ میلادی
قرارداد ایران و فرانسه - عهدنامه تجارتی ۱۸۵۵ میلادی
قرارداد ایران و آمریکا - عهدنامه مودت و تجارت ۱۸۵۶ میلادی

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2024 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.