ترسزدگان پذیرای زشتی می شوند
بیگانه پرستی دشمنی با خویشتن است
آزمندان خویشتن را بُن می بُرند
در مرداب اسلام هیچ گلی نمی‌ روید
تفاوت آزادیخواهی با آزاداندیشی
روشنفکران اسلامزده آگاهانه ایران ستیزند
سیمای الله در کردار مسلمانان آشگار است
گوهر شناسی
عباد الله آزادگان را گردن می‌ زنند
اسلامزدگان به کردار دشمن ایرانیان هستند
بندگی کی در خور شیران بود
زهر آمیخته با می نه دوای دلهاست
بندگان ایمان، ره به آزادی نخواهند بُرد
آزادگان پراکنده اند و پیروان همراهند
پیوند گمشده ی جشن چهارشنبه سوری
عقیده-ی پرستندگان هویت آنها می شود
پیوند موسیچه و گوک(هشدار به پشتیبانان سکولار)
پرسش! آذرخش خرد است نه نشان نادانی
آخوندیاری نشان آزادیخواهی نیست
برخوردی به پیام سید عبد الکریم (سروش)
آزادی، در شریعت، برای سرکوب آزادی است
کوزه-هایی که دروغ تراوش می‌کنند
با این خودباخته چه باید کرد؟
ویژگی های ایرانی کدامند ؟
این دیکتاتور کیست که مرگ سزاوار اوست
شاید جامعه ی ایران به انقلاب آبستن است
در بینش جوانان سرنوشت آیندگان دیده میشود
مردمانی که پروانه ی کشتن دریافت می‌کنند
بردگانی که تازیانه-ی ستمگر را انتخاب می‌کنند
برخوردی به پیام فرهیختگان شرمگین
آزادی نه در داشتن، بلکه در نقد، ایمان است
شادباش به آزادگان در بزرگداشت روز زن
سرشت الله در کردار مسلمانان آشگار است
پدافند از اَهریمن در دادگاه راستی
کاوشی در پیشرفت دانش مادی و پسرفت نگرش ذهنی
در خویشتن نگریستن
شکاف در همبستگی ایران را پاره می‌کند
زن ستیزی، به ناحق، حق شمره میشود
در بازار دین فروشان، آزادی، یافت نمی‌شود
نقد اسلام سرآغاز آزادی است
آیا حکومت اسلامی تحریم اقتصادی شده است؟
ماهیت عدالت در اسلام
پاداش واژگون در منشور حقوق بشر
در جستجوی آموزگار تاریخ
روشنفکران ما درست ویژگی‌های ما را دارند
پیوندهای فرهنگی در زیر گامهای تمدن
روشنفکران ما درست ویژگی‌های ما را دارند
خوداندیشی ورای کفر و ایمان است
امیر بینوایان و مدیران نونواشهر
نگاهی به آرزوهای رنگارنگ
جهان در گذرگاه امپریالیسم
رازهایی که آشگار کننده هستند
نگاهی راست به نگرش چپ
مردمی که چشم به آسمان دوخته باشند به آسانی فريب میخورند
آیا مذهب پدیده‌ ایست خصوصی؟
تفاوت انبوه پیروان با یک جوینده چیست؟
خانه‌ی دشمن کجاست؟
از ما گرفته اند هرآن حق که زندگی ست
برخوردهای کار سیاسی با پژوهش فرهنگی
نگاهی به هسته ی برخوردهای هسته ای
انسان از ترس به نادانی مهر میورزد
کردار نیک دستور کارکرد ندارد
پدیده‌ی آزادی در خور بخش کردن نیست
در جستجوی پایگاه ایران ستیزان
نقدی بر بخشندگی و فراموشی
در ایمان، ماهیت پدیده‌ها گم می‌شوند
هشدار به آنهایی که راه گنج‌ی را می‌پویند
رهایی از زندان اوین نشان آزادی از زندان ایمان نیست
خرد را از تاریکخانه‌ی ایمان آزاد کنیم
آیا هر مردمی سزاوار حقوق بشر است
نگاهی از فراز به گردانهی پیشرفت تمدن
زن‌ستيزی بايد از بينش مردم پاک شود
عقيده‌ای خصوصی ست که بر ديگران آشگار نشود‏
جانستانی نشانی از کاستی‌های فرهنگی است
انديشه به دانه‌ای می‌ماند که زمانی درخت می‌شود
بيا تا شمع راستی را به توفان دروغ نسپاريم
زمانی که زشتی در پوشش اخلاق ستايش می‌شود
زشت کيشان دشمن انديشه‌اند
بخشی از بن‌مايه‌های خشونت در تبهکاران
در تاريکخانه‌ی ايمان زشتی يا زيبايی ديده نمی‌شود
پرسشی از آزادگان: مرز نادانی کجاست؟
پيامی به آزادانديشان ايران
پرورش اژدها در آستين حقوق بشر
ايمان زندانبان آزادی است
پديده‌ی آزادی در کتاب قانون نمی‌گنجد
الله به مردان مسلمان امر می‌کند نه به کشتزار آنها‏
هر حکومتی سيمای بينش آن مردم است
کرمهای پليد در واژه‌های زيبا تخم می‌گذارند
فرهنگ گهواره‌ی تمدن و تمدن گور فرهنگ است
نخبگان نادانپرور يا مردم ستيزان بی‌خبر
برآيند راستی در کشتزار دروغ
بانوانی که سر فراز و بی‌نوايانی که سرافکنده‌اند
انسان خرافاتی در مرداب نادانی از دريای دانش می‌لافد
در باران ترس ميوه‌ی انديشه‌های شيرين، تلخ است
روشنفکران بت تراش يا قهرمان سازان روشنفکر
ساختار پيکر دروغ در جامعه ی ايران
با مردم میتوان به آزادی رسيد، بی مردم به حکومت
در صراط مستقيم ايدل کسی " آگاه" نيست
آشفتگی در انديشه هاست
انديشهای که پای بند ايمان باشد آزاد نيست
باور خردمند: ايمان نياوردن است
خودانديشی يا خود ستايی روشنفکران
خودباختگی در راه خشم زدايی از ستمکاران
گوهريابی در شاهنامه
اختلا ف ديدگاه زرتشت با نظرگاه محمّد
همپرسی با زرتشت
الله را بايدازديدگاه آفرينندگان او سنجيد
رد پای انديشه‌ی نياکان ما از خاور تا باختر
نشانه های ويروس ايمان در دست آوردهای مردم
هزاره اهريمن چهرگان

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2023 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.