" ملاحظاتی در تاریخ ایران " ... علی میرفطروس    7.3 MB
" ملاحظاتی در تاریخ ایران " بخش ۱ ... علی میرفطروس    3.0 MB
" ملاحظاتی در تاریخ ایران " بخش ۲ ... علی میرفطروس    4.3 MB

" اسلام شناسی " ... بخش ۱ علی میرفطروس    1.6 MB
" اسلام شناسی " ... بخش ۲ علی میرفطروس    3.5 MB

" تاریخ در ادبیات " ... علی میرفطروس     900 KB

" حلاج ... بخش ۱ علی میرفطروس     10 MB
" حلاج ... بخش ۲     12 MB
" حلاج ... بخش ۳     13 MB

" عمادالدین نسیمی " ... علی میرفطروس   
" رودر رو با تاریخ " ... علی میرفطروس    
" حلاج " ... علی میرفطروس   
پایداری ایرانیان در برابر اسلام
شارلاتانهای اسلامی - " علی شريعتی " به قلم علی مير فطروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2023 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.