شاهنامه خوانی با استاد فریدون جُنیدی

انجمن آغازین - 1385 تازی
انجمن ۱
انجمن ۲
انجمن ۳
انجمن ۴
انجمن ۵
انجمن ۶
انجمن ۷
انجمن ۸
انجمن ۹
انجمن ۱۰
انجمن ۱۱
انجمن ۱۲
انجمن ۱۳
انجمن ۱۴
انجمن ۱۵
انجمن ۱۶
انجمن ۱۷
انجمن ۱۸
انجمن ۱۹
انجمن ۲۰
انجمن ۲۱
انجمن ۲۲
انجمن ۲۳
انجمن ۲۴
انجمن ۲۵
انجمن ۲۶
انجمن ۲۷
انجمن ۲۸
انجمن ۲۹
انجمن ۳۰
انجمن ۳۱
انجمن ۳۲


پژوهش ها:

شاهنامه، داستان ایران
آتش‌پرست
آقاي احمد شاملو، ترا با نبرد دليران چکار؟
آموزش و فرهنگ در ايران پيش از اسلام
پايتختهاي اساتيري
پژوهشي درباره مي
پژوهشي درباره نام دليجان
تاريخ مهندسی در ايران
درياي پارس، در اوستا و نوشته‌هاي پهلوي و شاهنامه
دشت قبچاق و ايرانويچ
زبان فارسي، زبان جهان دانش
زرتشت اهل ري بود
سال ۱۳۸۸ سال فردوسی
گزارشي پيرامون معني واژه کرمان
گفتاري دربارهء بلوچ و بلوچستان
مرزهاي ايران در هنگام کياني
مهر ايراني
نشان فروهر
نقدي ايراني بر موزه‌هايي در باد
نيشابور شهر دروازه‌هاي خورشيد
(واژه‌نامه راجي )گويش دليجان

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2023 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.