سنگری که خالی شد - شجاع الدین شفا ...
" توضیح المسایل، از کلینی تا خمینی " ... دکتر شجاع الدین شفا    3.9 MB
" پس از ۱۴۰۰ سال " ... دکتر شجاع الدین شفا    HTML
" تولدی دیگر" ... دکتر شجاع الدین شفا    3.9 MB

" جنایات و مکافات " بخش ۱... دکتر شجاع الدین شفا     7.7 MB
" جنایات و مکافات " بخش ۱-۱... دکتر شجاع الدین شفا     3.4 MB
" جنایات و مکافات " بخش ۱-۲... دکتر شجاع الدین شفا     3.4 MB
" جنایات و مکافات " بخش ۲... دکتر شجاع الدین شفا    6.7 MB
" جنایات و مکافات " بخش ۲-۱... دکتر شجاع الدین شفا    3.0 MB
" جنایات و مکافات " بخش ۲-۲... دکتر شجاع الدین شفا    3.0 MB

" حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی " ... دکتر شجاع الدین شفا    10.0 MB
" حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی " بخش 1... دکتر شجاع الدین شفا    5.1 MB
" حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی " بخش 2... دکتر شجاع الدین شفا    4.9 MB

" و بشر خدا را آفرید " ... دکتر شجاع الدین شفا    9.3 MB
" و بشر خدا را آفرید " بخش ۱... دکتر شجاع الدین شفا    4.6 MB
" و بشر خدا را آفرید " بخش ۲... دکتر شجاع الدین شفا    4.3 MB

شهربانو و دروغهای اسلام ۲
سادات (سیدها) چه کسانی هستند
تاریخچه ای از حدیث و حدیث سازان
سادات (سیدها) چه کسانی هستند
تولدی دیگر دکتر شجاع الدین شفا ۱
تولدی دیگر دکتر شجاع الدین شفا ۲
تولدی دیگر دکتر شجاع الدین شفا ۳
" اسلامی که با شمشیر سعدوقاص وارد ایران شد " ... دکتر شجاع الدین شفا    220 KB
" تغییر اسلام به آئینی جهانی از راه شمشیر بود " ... دکتر شجاع الدین شفا    160 KB
" بزرگترین دروغ تاریخی این است ... " ... دکتر شجاع الدین شفا    100 KB
" اساس ایدئولوژیک اسلام " ... دکتر شجاع الدین شفا    150 KB
" مشخصات امام زمان " ... دکتر شجاع الدین شفا    100 KB
" دوران طلایی اسلام سرشار از جنایات و مفاسد " ... دکتر شجاع الدین شفا    150 KB
" آنچه در ایران می گذرد ریشه ۱۴۰۰ ساله دارد " ... دکتر شجاع الدین شفا    150 KB
" تنها راه رهایی بریدن از اسلام سیاسی ... " ... دکتر شجاع الدین شفا    100 KB
" قوانین مذهبی نیاز به تغییر دارند " ... دکتر شجاع الدین شفا    150 KB

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2023 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.