Please use Internet Explorer to view the videos

 

 

آدمکشی
ادیان ابراهیمی ضد خدا هستند
اکبر و اصغر
آخوند برای چه میخواهیم
علی ایرانی و علی تاریخی ۱
علی ایرانی و علی تاریخی ۲
علی، ایستاده جماع مکن
بهره گیری جنسی از بچه شیرخوار
چگونه راه گم کردیم
چرا آدم دینی کشف نمیکند
داستان قوانین ابراهیم
دعوای علی و مسلمه
دخالت دین در حکومت، ابن خلدون
دروغهای شاخدار
اقتصاد نفت
اشتباههای خالق مطلق درباب شاهنامه
اسلام و بردگی
اسلام و حمایت از حیوانات
اعتقادات مردم
قهقرایی فکری پس از مشروطه - ۱
قهقرایی فکری پس از مشروطه - ۲
قهقرایی فکری پس از مشروطه - ۳
قهقرایی فکری پس از مشروطه - ۴
قانون اساسی اسلامی
قربانیان گذشته و قربانیان آینده
هنگامی که خمینی نقاب از چهره برداشت
حقوق بشر اسلامی
حکومت جنایتکاران
حکومتهای ایدیولوژیکی
کسروی - شیعه گری - ۱
کسروی - شیعه گری - ۲
خدا، هست یا نیست؟
خراسان رضوی
لایسیته و سکولاریسم
لازمه رشد فکری
لغات را تعریف کنید
مغلطه، قضیه نامربوط
مغلطه، ژنتیک
مغلطه، خدا میفرماید - ۱
مغلطه، خدا میفرماید - ۲
مغلطه، تعداد
مغلطه، یعنی چه
مغلطه، زور - ۱
مغلطه، زور - ۲
مجلسی
مولای متقیان
نماز
نامه های محمد
نامه ناپلئون به فتحعلی شاه - ۱
نامه ناپلئون به فتحعلی شاه - ۲
نامه ناپلئون به فتحعلی شاه - ۳
نشیب خردگرایی در ایران - ۱
نشیب خردگرایی در ایران - ۲
نشیب خردگرایی در ایران - ۳
پولهای قبر رضا تازی
رمضان - ۱
رمضان - ۲
رازی
تضاد، روشنفکر دینی !!
رشد منتظرالظهور در حکومت - ۱
رشد منتظرالظهور در حکومت - ۲
سرباز گمشده در ایران
صفات خدای هر جامعه
سکولاریسم و حکومت دینی
شهید چیست، آیا حسین شهید است؟
شاهنامه، هفت خانه رستم - ۱۷
شاهنامه، هفت خانه رستم - ۱۸
شراب در ادبیات حافظ
شریعتی و حسین
سیستم های ضد عقلی - ۱
سیستم های ضد عقلی - ۲
تقسیم غنیمتهای خبیر
تقسیم پول
تقسیم زنهای بنی قریظه
زبان رسمی بهشت
ظالم و جاهل
ذهن انسان و واژه ها
زنا و لوات اسلامیست
زنده به گور کردن زنان در اسلام
علی دغل نبود - ۱
علی دغل نبود - ۲
آمار خراج ایرانیان به اعراب در دوران معاویه
معنای نکاح چیست؟
دستاوردهای علوم دینی
انتقادی بر زنده یاد استاد کسروی
ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار
چند نمونه از فتوحات علی
گسترش تجزیه طلبی در سایۀ بی کفایتی و بی لیاقتی ملاها
لازمۀ حقیقت یابی و ارتباط آن با مشکلات امروز ما
آخه اگه ورش داریم جاش چی بذاریم؟
کپرنیک
نگاهی به مدینۀ منوره در قبل و بعد از اسلام
مغلطۀ قلمبه گویی
مغلطۀ میانه گرایی
مغلطۀ تشبث به زیاده گویی در مطلب
مغلطۀ کلیشه گویی
چگونگی نگاه آزادیخواهان به همۀ ادیان
حرکات نیایش اسلامی نابرازنده با آزادگی و شخصیت انسان
شاهنامه در باب ایرج - ۱
شاهنامه در باب ایرج - ۲
شاهنامه در باب ایرج - ۳
شاهنامه در باب ایرج - ۴
شاهنامه در باب ایرج - ۵
شاهنامه در باب ایرج - ۶
شاهنامه در باب ایرج - ۷
شاهنامه در باب ایرج - ۸
شاهنامه در باب کیکاووس و هفت خان رستم - ۱
شاهنامه در باب کیکاووس و هفت خان رستم - ۲
شاهنامه در باب کیکاووس و هفت خان رستم - ۳
شاهنامه در باب کیکاووس و هفت خان رستم - ۴
شاهنامه در باب کیکاووس و هفت خان رستم - ۵
شاهنامه در باب کیکاووس و هفت خان رستم - ۶
شاهنامه در باب رخش- ۱
شاهنامه در باب رخش- ۲
شاهنامه در باب رخش- ۳
شاهنامه در باب رخش- ۴
شاهنامه در باب رخش- ۵
شاهنامه در باب رخش- ۶
شاهنامه در باب رخش- ۷
شاهنامه در باب رخش- ۸
شاهنامه در باب ضحاک - ۱
شاهنامه در باب ضحاک - ۲
شاهنامه در باب ضحاک - ۳
شاهنامه در باب ضحاک - ۴
شاهنامه در باب ضحاک - ۵
شاهنامه در باب ضحاک - ۶
شاهنامه در باب ضحاک - ۷
شاهنامه در باب ضحاک - ۸
شاهنامه در باب ضحاک - ۹
شاهنامه در باب ضحاک - ۱۰
شاهنامه در باب ضحاک - ۱۱
شاهنامه در باب ضحاک - ۱۲
شاهنامه در باب ضحاک - ۱۳
قطعۀ از صادق هدایت
ترس ایرانیان از زبان عربی
تصوف امروز ایران یک نکبت
ترور سیاسی در صدر اسلام
زیانهای ذهنی تفکر شیعه
آغاز تاریخ ایران چیست؟
شایعات یهودی بودن احمدی نژاد
باخت به عربستان سعودی در خاک ایران
ماله کشی در سن عایشه
فریبخواری علی در برگزینی خلیفه - بخش ۱
فریبخواری علی در برگزینی خلیفه - بخش ۲
فریبخواری علی در برگزینی خلیفه - بخش ۳
بوی علی
فرزندان علی
حسین راضی به شهادت نبود - بخش ۱
حسین راضی به شهادت نبود - بخش ۲
حسین راضی به شهادت نبود - بخش ۳
حسین راضی به شهادت نبود - بخش ۴
پیدایش شیعه - بخش ۱
پیدایش شیعه - بخش ۲
دوران طلایی اسلام
صفیه همسر زیبا روی کنان
عباس پرنده
معنای الله و اکبر چیست؟
شاه سلطان حسین و آش نذری
بررسی سه تئوری خلقت - بخش ۱
بررسی سه تئوری خلقت - بخش ۲
بیضه پرستان
چگونه بزرگان هم میتوانند گرفتار مغالطات دینی شوند
چگونه آب پشت خود را بیفزایید
چرا آخوندها این کارها را میکنند - بخش ۱
چرا آخوندها این کارها را میکنند - بخش ۲
دعوا بر سر اموال و زنان ایرانیان بود
مذاکره با دیوانه
انسان دارای بعد تیره و بعد انسانی در آن واحد
ابن خلدون در مورد جانشینی علی برای خلافت
ایراد گیریهای شاردن از ایرانیان در ۴۰۰ سال پیش
ایران مرکز عزاداری جهان
نگاه جهان به ایرانیان در قبل و بعد از انقلاب
جهان به نور اسلام منور شد
مشکل استفاده از کتابهای آسمانی در دانش خلقت
امام خمینی در باب جزیه - بخش ۱
امام خمینی در باب جزیه - بخش ۲
امام خمینی در مورد نزدیکی با دختران خردسال
جریان کلاه گیس و رنگ مو
مغلطۀ دایی جان ناپلئون
مغلطۀ جامعیت
مغلطۀ انقلاب اسلامی
مغلطۀ تلاش اثبات قضایای ماورای طبیعی
مغلطۀ ملا نصرالدین, اثبات منفی و مصادره به مطلوب
مغلطۀ توضیحات مرموز
مراسم سینه زنی در قبل از اسلام در ایران
شباهت ملاهای حاکم امروز و تعذیه خوان های دیروز
نگاهی به پدر موهومات - بخش ۱
نگاهی به پدر موهومات - بخش ۲
نگاهی به نظریات رجوی رهبر مجاهدین - بخش ۱
نگاهی به نظریات رجوی رهبر مجاهدین - بخش ۲
سایه افکنی تدریجی اساطیر سامی بر اساطیر ایرانی
شفی روز قیامت
شاهنامه بایسنقری
علی شریعتی در باب امام علی
! صحبت نکنید چون تاریخ خود قضاوت میکند
مثالی از تعذیر و اسباب إعمال آن
تنها شاه حاجی در تاریخ پادشاهی ایران
تاریخ طبری چند گونه است؟
یاد بود قهرمانان بزرگ ایران کجاست
خروج امام حسین و سرقت بیت المال - بخش ۱
خروج امام حسین و سرقت بیت المال - بخش ۲
جنگ طائف - بخش ۱
جنگ طائف - بخش ۲
چگونه اسلام گسترش یافت - بخش ۱
چگونه اسلام گسترش یافت - بخش ۲
چگونه اسلام گسترش یافت - بخش ۳
ایرانیان نخستین ملت تاریخی از نظر هگل
فتوحات امام علی
قوانین بیابانی و کاربرد آن در سیستم قضایی ایران امروز
کشف علوم جدید در قرآن
کوشش برای تحقیر و نفی نمادهای ایران باستان
گزارشی از اولین رویارویی سردار ایرانی سیستان و سردار اسلام
گزارشی از بعد از پیروزی در جنگ بدر
محمد باقر مجلسی بنیان گزار فرهنگ شیعۀ امروزی - بخش ۱
محمد باقر مجلسی بنیان گزار فرهنگ شیعۀ امروزی - بخش ۲
مسائل انسانی در تمام ادیان سامی موجود است - بخش ۱
مسائل انسانی در تمام ادیان سامی موجود است - بخش ۲
می گویند حضرت علی در خانۀ خدا به دنیا آمد
نامه نوه حسن بن علی به ابومنصور دوانیقی وپاسخ ایشان- بخش ۱
نامه نوه حسن بن علی به ابومنصور دوانیقی وپاسخ ایشان- بخش ۲
نامه نوه حسن بن علی به ابومنصور دوانیقی وپاسخ ایشان- بخش ۳
نگاهی به علوم عالم بزرگ امام جعفر صادق
نگاهی به گریز ایرانیان از ایران در تاریخ - بخش ۱
نگاهی به گریز ایرانیان از ایران در تاریخ - بخش ۲
آیا بهمن جازویه همان ابن ملجم بوده؟
استفاده از اساطیر سامی در شعر به سبب اعتقاد شاعر نیست
امان از فشار مخرج سگ
بررسی کوتاهی از کمونیسم
جهان هستی چگونه آغاز شده
جهنم و بهشت
چرا میگویید ذبیح الله منصوری دروغ بافی می کرد؟
چرا هوادار دموکراسی که آرای اکثریت (عوام) است هستید؟
چگونه حقیقت را از خرافات تشخیص بدهیم
چگونه خرد مختل می گردد
حقیقت قابل آزمایش و اثبات است
خدا پرستی
خوبی ها و بدی ها در اسلام چیستند؟
خوی اسارت و ویژگی های آن
درآمد اعراب از تجارت در قبل از اسلام
دعوای چاه کن و امام زمان بر سر مالکیت قنات
راه نجات
زیباترین داستان کهن ایرانیان
سؤال,'اصالت وجود خدا را توضیح بدهید'
سنگسار
ظرفیت ما در تحمل توهین
علت چند بیت شعر فردوسی در یاد اولیای اسلام چیست؟
عوارض خرافات
نقض عدل خدایی در نبود بهشت و جهنم
نگاهی به تاریخ خانقاه و درویشی - بخش ۱
نگاهی به تاریخ خانقاه و درویشی - بخش ۲
وضعیت زنان قبل از اسلام در جوامع عرب
مقام ایران در المپیک
کفار کتابی و جزیه در تاریخ اسلامی
دچار تعصب نشویم
مارک غرب گرایی زدن بر دموکراسی
مغلطۀ قرائتی جدیدی از قرآن ترویج اکبر گنجی
لازمۀ دموکراسی
معتقدات علم نیست
اسلام و تولید دانشمندان
واژگان کهن نشانی از فرزانگی در پشینیان ایرانیان
ميزان علم علی در نحوه توليد مثل طاووس و كلاغ
النصر و برعب
دموکراسی ایران بی اثر بر حکام وقت
کوچک نگری به خدا
ردیه ملا سبحانی در مورد برخی از ابراز نظرهای سروش - ۱
ردیه ملا سبحانی در مورد برخی از ابراز نظرهای سروش - ۲
نامۀ علی شریعتی
از آخوند بپرسید
بحث دینی
ادعای برخی که قرآن مأخذ علوم جدید است
امام زمان
داستان نوح
بخشی از حماسۀ رستم و اسفندیار - بخش ۱
بخشی از حماسۀ رستم و اسفندیار - بخش ۲
کوتاهی از کلیله و دمنه در باب حیله گری - بخش ۱
کوتاهی از کلیله و دمنه در باب حیله گری - بخش ۲
داستان کرم شبتاب و بوزینه ها از کلیله و دمنه - بخش ۱
داستان کرم شبتاب و بوزینه ها از کلیله و دمنه - بخش ۲
ادبیات نزد اعراب پیش از اسلام
هر شخصی را میتوان نقد کرد
مغلطه باریک نگری
مغلطۀ استناد بر نادانی
شاهنامه و نگاه آن به پروردگار
تفاوت میان مؤمن و معتقد
نگاه تاریخی ملا یان به حکیم فردوسی
حکیم فردوسی
دین در جواب مجهولات
حافظ در تضاد جبر و اختیار در دین
حکایت کوچکی از کلیله و دمنه
سخنان آخوند دانشمند - بخش ۱
سخنان آخوند دانشمند - بخش ۲
سخنان آخوند دانشمند - بخش ۳
تبدیل دین
زنده به گور کردن دختران در قبل از اسلام درجوامع عرب
صبر در ادبیات و فرهنگ ایران
دموکراسی در ایران
نگاهی به سخنان خمینی
دشمنی بنی امیه و بنی هاشم
تأثیر تعصبات دینی بر برخی از بزرگان ادب ایران
آماری از کشتار جهانی چپ در تاریخ
از کلیله و دمنه - بخش ۱
از کلیله و دمنه - بخش ۲
ملی مذهبی وجود ندارد
ازدواج دختر عمو پسر عمو
مصاحبه با مطهری- بخش ۱
مصاحبه با مطهری- بخش ۲
بریدن دست و پا
عزاداری دولتی
درونمایه نهج البلاغه - بخش ۱
درونمایه نهج البلاغه - بخش ۲
درونمایه نهج البلاغه - بخش ۳
درونمایه نهج البلاغه - بخش ۴
دو حکایت کوتاه از مغولها
آخوند بیگناه است - بخش ۱
آخوند بیگناه است - بخش ۲
به به، به این اسلام و پیغمبرش
سبب عمدۀ ادبار ما
شمر دایی امام حسین
سروش! فیلسوف جمهوری اسلامی
نامه یعقوب لیث به خلیفه در بغداد
روشن فکر دینی
آماری از کشورهای اسلامی
از علی آموز اخلاص عمل - بخش ۱
از علی آموز اخلاص عمل - بخش ۲
از علی آموز اخلاص عمل - بخش ۳
آزادی بیان در تاریخ اسلامی
برمکیان و کشتار آنان بدست هارون الرشید - بخش ۱
برمکیان و کشتار آنان بدست هارون الرشید - بخش ۲
برمکیان و کشتار آنان بدست هارون الرشید - بخش ۳
بگذارید بی بی خوش باشد
سخنرانی بهرام مشیری در دانشگاه برکلی، بخش ۱
سخنرانی بهرام مشیری در دانشگاه برکلی، بخش ۲
سخنرانی بهرام مشیری در دانشگاه برکلی، بخش ۳
سخنرانی بهرام مشیری در دانشگاه برکلی، بخش ۴
سخنان رئیس جمهور ایران (سخن رانی بزغاله)
چگونه مسلمان شدیم؟
نگاهی به مصاحبه احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا - بخش ۱
نگاهی به مصاحبه احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا - بخش ۲
Compromise Or Confrontation ۱
Compromise Or Confrontation ۲
Compromise Or Confrontation ۳
Compromise Or Confrontation ۴
Compromise Or Confrontation ۵
Compromise Or Confrontation ۶
Compromise Or Confrontation ۷
Compromise Or Confrontation ۸
Compromise Or Confrontation ۹

در جستجوی خدا
سخنانی با دکتر اسماعیل خویی در مورد روشن فکر دینی - بخش ۱
سخنانی با دکتر اسماعیل خویی در مورد روشن فکر دینی - بخش ۲
سخنانی با دکتر اسماعیل خویی در مورد عبدالکریم سروش
دین در موضع قدرت
دین و حکومت
دکان دین فروشی
دختر مروان
اشکال منطقی ديگری در اسلام
اسماعیل خوئی قصیده پرداز معاصر - بخش ۱
اسماعیل خوئی قصیده پرداز معاصر - بخش ۲
مقدمه کوچکی در مورد فلسفه
فرهنگ زدایی ایران از روش اسامی
غدیر خم - بخش ۱
غدیر خم - بخش ۲
غدیر خم - بخش ۳
غدیر خم - بخش ۴
حافظ
ایران امروز
جهنمیان و بهشتیان
مغلطۀ پاشنۀ آشیل
مغلطه بسیار رایج آویختن به علم و دانش
مغلطه دلیل منفی، کل علم جهان قدیم
مغلطه احترام به عقاید
مغلطه علت دروغین و حکایت جالب شیخ اجل سعدی
مغلطۀ انسان یک بعدی
مغلطه گزینه غلط
علی شریعتی و مغالطات ایشان - بخش ۱
علی شریعتی و مغالطات ایشان - بخش ۲
مغلطۀ این اسلام ناب نیست
چند مغلطه مهم
مغالطات بزرگ سران مجاهدین خلق
مغلطۀ ناپسند بودن نتیجه - بخش ۱
مغلطۀ ناپسند بودن نتیجه - بخش ۲
(مغلطه دو چیز نابرابر(قیاس مع الفارق
(Universality of Man) مغلطۀ بکار بستن شرایط امروز در بررسی ها
منظور از عرب در سخن ما
مقصود چیست؟
مالکیت ایران
چگونگی نگاه مولانا به شیعیان- بخش ۱
چگونگی نگاه مولانا به شیعیان- بخش ۲
پیداش اسلام - بخش ۱
پیداش اسلام - بخش ۲
تاریچه کوتاهی از قراردادهای ایران در مورد دریای خزر
تاریخ رنسانس - بخش ۱
تاریخ رنسانس - بخش ۲
تاریخ رنسانس - بخش ۳
تاریچه ای از چگونگی پدید آمدن علم منطق و شناسایی مغالطات
سکیولاریزم (جدایی دین از حکومت)
سرقت انقلاب ایران به دست ملایان - بخش ۱
سرقت انقلاب ایران به دست ملایان - بخش ۲
سرقت انقلاب ایران به دست ملایان - بخش ۳
سرقت انقلاب ایران به دست ملایان - بخش ۴
شب یلدا
شروع تجدد در ایران و منطقه - بخش ۱
شروع تجدد در ایران و منطقه - بخش ۲
نگاهی به تاریخ بدو اسلام - بخش ۱
نگاهی به تاریخ بدو اسلام - بخش ۲
تاریخچۀ کلیله و دمنه - بخش ۱
تاریخچۀ کلیله و دمنه - بخش ۲
طلب شفا از امام
ظهر کربلا
ماجرای نوره کشی سرور جوانان بهشت در روز عاشورا
تاریخ نویسی به سبک و سیاق شیعی
سرقت مدائن
سرور آزادگان جهان !!!!!!؟ - بخش ۱
سرور آزادگان جهان !!!!!!؟ - بخش ۲
پیشرفت علمی ایرانیان از برکات اسلام بوده !!!! ؟- بخش ۱
پیشرفت علمی ایرانیان از برکات اسلام بوده !!!! ؟- بخش ۲
چرا مولانا بزرگترین اثرش را با بسم الله آغاز نکرده!!!؟
مولانا و تاریخ نگاری به شیوه شیعی - بخش ۱
مولانا و تاریخ نگاری به شیوه شیعی - بخش ۲
جنایات سردار اسلام خالد ابن ولید
کتابسوزان در هنگام هجوم مسلمین
جایگاه علم در اسلام
داستان حجرالاسود چیست ؟
و شکل خاص آن چیست ؟
قفندر جنی برای تمام فصول موسیقی در اسلام
فیروز ( ابو لولو) و کشتار عمر
داستان جالب صلح امام حسن - بخش ۱
داستان جالب صلح امام حسن - بخش ۲
بیعت امام حسن
کشتار قوم بنی قریضه
آزادي ، قانونمندي و ديگر هيچ
علی از دیدگاه ایرانیان
اهمیت تاریخ به چه سبب است؟
الله در قبل از اسلام و مشرکین
اعراب و آشنایی با موسیقی ایرانیان
کوروش کبیر و مقبره او در مقایسه با حرم رضوی
آزادی یعنی حاکمیت قانون
آزادی مفت و مجانی بدست نمی آید
از پدر وز مادر این بشنیده ای
موضع اسلام در قبال برده داری
ببین چی میگه؟؟؟
با برتراند راسل بیشتر آشنا شویم
تعصب بیماری فلج اندیشه است
ما چگونه ما شدیم ؟
و دانشمند از موسیقی می نالد !!! ؟
داستان الله و ایرانیان
ابداعات شیعه در اسلام از کجا آغاز شد؟ - بخش ۱
ابداعات شیعه در اسلام از کجا آغاز شد؟ - بخش ۲
ابداعات شیعه در اسلام از کجا آغاز شد؟ - بخش ۳
وضعيف اقتصاد ديکتاتور زده کشور ايران
انسان یک کتابی چگونه می اندیشد ؟
استبداد
عوارض استبداد و نظر حکیم بزرگ فردوسی
استقبال مردم از آثار باستانی
تصوف و چگونگی استقبال ایرانیان از آن بعد از اسلام
فرمان صریح امام امت مبنی بر تعزیز و قتل- بخش ۱
فرمان صریح امام امت مبنی بر تعزیز و قتل- بخش ۲
فرقه های مختلف مسلمانان اهل تسنن
قمر بنی هاشم و برادران
آیا قرآن تفسیر پذیر است؟
گلچینی از گفتارهای بهرام مشیری
گروه بندی عزاداران حسینی
نحوه گرویدن ایرانیان به دین مبین اسلام
آیا مقصود حافظ از دفتر، کتاب قرآن بوده ؟
هدیه تهرانی کجایی است
این حوسین حوسینَ که ایران را حفظ کردهَ
ایراداتی که به نظام گذشته وارد است
کافران چه کسانی هستند - بخش ۱
کافران چه کسانی هستند - بخش ۲
متدین یا خرافاتی
نگاهی به قوانین در ایران
لا اکراه فی الدین یعنی چی ؟
ماه های حرام و حرمت آنها نزد عرب قبل و بعد از اسلام
که مرگ خر بود سگ را عروسی
مسخ چیست ؟ حیوانات مسخ شده کدامند ؟
آیا مذهب به ما ارث رسیده یا در مورد آن تحقیق کرده ایم؟
مقدسات ما ايرانيان چيست؟
مروری کوتاه بر مطبوعات سال اول انقلاب - بخش ۱
مروری کوتاه بر مطبوعات سال اول انقلاب - بخش ۲
مشکل ما در سر چهارراه ها حل شدنی نیست
مشکل پادشاهی پارلمانی برای ایران در چیست ؟
موسیقی در شیعه
موسیقی ایرانی و داستانی از ابوالفرج اصفهانی
نقش زبان در هویت یک ملت
پادشاهی مشروطه پارلمانی
پدیده هخا، بازتاب نوع تفکر رایج در جامعه امروزین
پیدایش تصوف در ایران
پذیرش دروغ و دروغگور
نگاهی به دین - بخش ۱
نگاهی به دین - بخش ۲
نگاهی به دین - بخش ۳
نگاهی به دین - بخش ۴
نگاهی به دین - بخش ۵
کتاب شهید جاوید اثر آیت الله صالحی نجف آبادی
نتایج فاجعه آمیز سیاستمداران بی کفایت در تاریخ ایران
تفکر اعراب نسبت به 'زن' قبل و بعد از اسلام
تفاوت جالب دموکراسی با استبداد
تفاوت خدا در شاهنامه با خدای کتب دیگر
تحلیلی بر سخنان رهبر - بخش ۱
تحلیلی بر سخنان رهبر - بخش ۲
تحریر چیست ؟
تاجگذاری به سیاق اخانید
تصوف و موضوع آزادی
تعصبات دینی از چه زمان در ایران رایج شد؟
میزان تاثیر ادیان دیگر بر اسلام
توبره سنت ما و دینداری واقعی
توحید
توهین به مقدسات یعنی چه ؟ - بخش ۱
توهین به مقدسات یعنی چه ؟ - بخش ۲
تورات و دین مبین اسلام
توصیف حکیم از مهاجمان عرب
والضالین چه کسانی اند ؟
یک نمونه از انسان فاضل یک کتابی - بخش ۱
یک نمونه از انسان فاضل یک کتابی - بخش ۲
عبدالمالک ریگی
دیدگاه اعراب نسبت به خداشناسی و پرستش قبل و بعد از اسلام
جنبش چپ و آسيب هايش به هويت ملی در ايران
دهری، زندیق، و مرتد
دانش الله در چه سطحی است؟
داستان اسلام و میهن ما
داستان واقعی مناسک حج
داستان شنیدنی مولانا و شمس تبریز
دین ستیزی نه، جدایی دین از حکومت آری
دور اندیشی ملایان
دروغی زشت و خطرناک
علت پدید آمدن رژیم کنونی در ایران
روایتی از امام صادق در مورد موسیقی( ساز زدن) ...!!!؟
صيغه اسلام دمکراتيک مجاهدين چيست؟
دلائل اینکه حافظ شیراز هیچ ارادتی به دین نداشته
حافظ و داستان قرآن
حق مسلم ما چیست؟
حق مسلم
حقیقت کجاست؟
چرا ما ایرانیان گذشته خود را نفی می کنیم ؟
جوامع استبدادی به چه میمانند ؟
جزم اندیشی به چه معنی است ؟
خداشناسی با واسطه یا بی واسطه
چرا خمینی هیچگاه به زیارت بارگاه رضوی نرفت
خرافات در غرب
در مغز یک استشهادی چه می گذرد
چرا موسیقی نزد ایرانیان تحریم شد اما اعراب به آن پرداختند !؟
علوم اسلامی و فیزیک مسیحی و شیمی یهودی - بخش ۱
علوم اسلامی و فیزیک مسیحی و شیمی یهودی - بخش ۲
پرسشی در مورد رضا شاه
پرسشی در مورد مجاهدین خلق
رسول الله بالاتر است یا ولی الله
روانشناسی ذهن آخوند
رضا شاه و اسلام
سهم ما از مدرنیته چه بوده ؟
شاهنامه خوانی
شاهنامه و پیش بینی پیشینیان ما از اوضاع کنونی
شاه اسماعیل صفوی
چرا شرایط انسانی قالب ریزی نمی شود ؟
علی شریعتی و بتهوون
شگفت انگیز است
شکنجه و اسلام
دروغگویی تشیع حتی در شکل ظاهری ذوالفقار
شعر نو و حزب توده - بخش ۱
شعر نو و حزب توده - بخش ۲
سخنان رهبر - بخش ۱
سخنان رهبر - بخش ۲
سخنان رهبر - بخش ۳
نقش مصدق در ملی کردن نفت
رابطه توحید و دموکراسی
تهمت بهایی بودن به بهرام مشیری
و آزادی و دیگر هیچ
زبان هم میهنان آذری ما از چه زمان گویشی از ترکی شد؟ - بخش ۱
زبان هم میهنان آذری ما از چه زمان گویشی از ترکی شد؟ - بخش ۲
زبان فارسی و هویت ما ایرانیان
ذهنیت بخواب رفته در ۱۴۰۰ سال پیش
عقدنامه اسلامی و عمل نکاح
نگاهی بر احکام واپسمانده اسلامی
اعراب هرگز دوست ما نبوده اند
آیا فارسها به ترکها ستم کرده اند با ترکها به فارسها؟
عذاداری برای مردگان تازی
آذربایجان و داستان جدایی طلبی
بابک خرمدین و زبان فارسی
بدهکاری ملت ایران به مردگان عرب تا کِی؟
بمب اتمی مهمترین اولویت رژیم
... برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
چرا ما تنها ملت شیعه دنیا هستیم - بخش ۱
چرا ما تنها ملت شیعه دنیا هستیم - بخش ۲
درباره رضا شاه و حقوق زنان
در اسلام شکنجه نداریم ولی تعزیر داریم
داستان مذهب زدگی ما
درستی ها درباره باورهای اسلامی باید گفته شود
دزدی در اسلام نامش غنیمت گیری است
عشق بازی، شراب و حافظ
اسلام داستان فرومایگی و پستی است
... حافظ استوره ای است از زرتشت و
... حزب الله لبنان و حمز مانند زالوهایی هستند که
حکومت الهی و اسلامی
ما با دین اسلام کاری نداریم، این دین اسلام است که با ما کار دارد
کمونیست یک بیماری است
کوتاهی درباره نهج البلاغه
لا اکراه فی الدین یعنی چه
مگر درونمایه قرآن افسانه نیست؟
ماههای ایرانی
کوتاهی درباره مشروطه و سلسله ابوطالبی
مشکل امروز ما اسلام است
نقد مذهب
ناجوانمردی علی و چرندیات اسلامی - بخش ۱
ناجوانمردی علی و چرندیات اسلامی - بخش ۲
نگاهی به شخصیت حسن بن علی
رژیم اسلامی و خطر تجزیه ایران
شیعه به زور شمشیر به ملت ایران تحمیل شده است
سقوط رژیم و خطر تجزیه ایران
سیستم الهی ِ جتایتکارانه اسلامی
ترس در خداشناسی اسلامی
در تاریخ اسلام زنان ارزش عاشق شدن نداشته اند
اگر حرف منطقی باشد به زرو شمشیر نیاز ندارد
فراماسونری در ایران ۱
فراماسونری در ایران ۲
فراماسونری در ایران ۳
فراماسونری در ایران ۴
فراماسونری در ایران ۵
فراماسونری در ایران ۶
فراماسونری در ایران ۷
فراماسونری در ایران ۸
فراماسونری در ایران ۹
فراماسونری در ایران ۱۰
فراماسونری در ایران ۱۱
فراماسونری در ایران ۱۲
فراماسونری در ایران ۱۳
فراماسونری در ایران ۱۴

 

 

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2024 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.